algemene voorwaarden - Flexpower

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

IK ZOEK WERK >
ALGEMENE VOORWAARDEN Flexpower personeelsdiensten
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, en overeenkomsten van Flexpower personeelsdiensten , voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden, waaronder werving en selectie, detachering, interim-opdrachten en collegiale doorlening, alles in de meest ruimste zin des woord.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkend bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Flexpower personeelsdiensten zijn bevestigd.
3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Flexpower personeelsdiensten en die van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Flexpower personeelsdiensten prevaleren.
Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Flexpower personeelsdiensten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte zijn kenbaar gemaakt.
Artikel 3. Selectie, Functie en Arbeidstijd
1. De door Flexpower personeelsdiensten geselecteerde arbeidskracht wordt gekozen enerzijds aan de hand van de bij Flexpower personeelsdiensten bekende hoedanigheden en kundigheden van deze arbeidskracht en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan Flexpower personeelsdiensten verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2. De opdrachtgever heeft het recht om indien een arbeidskracht niet voldoet aan de door opdrachtgever gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan Flexpower personeelsdiensten kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever slechts gehouden aan Flexpower personeelsdiensten te betalen de door Flexpower personeelsdiensten aan de arbeidskracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing.
3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.
Artikel 4. Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te alle tijden worde opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten.
3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, en/of voor de duur van de ter beschikking stelling, zoals bedoeld in Artikel 7: 691 BW.
4. De opdracht voor bepaalde tijd kan uitsluitend binnen één maand na de aanvang van de werkzaamheden worde opgezegd.
Artikel 5. Honorarium
Het honorarium van Flexpower personeelsdiensten bestaat uit, een van te voren overeengekomen tarief, danwel een van tevoren overeengekomen percentage.
Artikel 6. Verhoging van het tarief als gevolg van loon, - lasten – en/of algemene kostenverhoging
Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden als gevolg van een wetswijziging, enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het Flexpower personeelsdiensten vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van de verhogingen het volledig bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat Flexpower personeelsdiensten daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dien overeenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
Artikel 7. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier
1. De nota’s van Flexpower personeelsdiensten worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgever binden.
2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren juist en volledig zijn ingevuld. De opdrachtgever ondertekend uiterlijk aan het eind van de week, dan wel uiterlijk de eerst daarop volgende werkdag de tijdverantwoordingsformulieren voor akkoord.
3. Bij verschil tussen het bij Flexpower personeelsdiensten ingeleverde tijdsverantwoordingsformulieren en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt de bij Flexpower personeelsdiensten ingeleverde tijdverantwoordingsformulieren als volledig bewijs, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.
Artikel 8. Betaling en gevolge wanbetaling
1. De factuurbedragen zijn terstond opeisbaar. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; ieder beroep op compensatie is uitgesloten.
2. Uitsluitend betaling aan Flexpower personeelsdiensten zelf werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend e kunnen nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
3. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor volle gerekend.
4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 250,00 per vordering.
Artikel 9. Einde van opdracht
1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of bij de overeengekomen objectie bepaalbare gebeurtenis.
2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien er zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde arbeidskracht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan en de opdrachtgever bovendien jegens Flexpower personeelsdiensten is nagekomen allen verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde artikel 10.
3. Elke opdracht eindigt rechtswege op het tijdstip dat Flexpower personeelsdiensten de arbeidskracht niet meer te beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Flexpower personeelsdiensten en de arbeidskracht is beëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Flexpower personeelsdiensten van de arbeidskracht door een andere arbeidskracht is toegestaan en de vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één maand na de datum waarop de arbeidskracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere arbeidskrachten. Met vervanging van arbeidskrachten door een andere arbeidskracht wordt in hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld aan eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde arbeidskracht.
4. Flexpower personeelsdiensten blijft echter in beide hiervoor in dit artikel genoemde situaties gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de overeenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever.
5. Indien Flexpower personeelsdiensten de arbeidskracht gedurende een periode van één maand achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid 2 bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de arbeidskrachten door een andere arbeidskracht daadwerkelijk is vervangen.
6. In laatst genoemd geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Flexpower personeelsdiensten het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdrachten en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is Flexpower personeelsdiensten dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
7. Indien de opdrachtgever krachtens hiervoor in lid 5 bepaalde gerechtigheid is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
Artikel 10. Aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met arbeidskracht
1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de arbeidskracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien opdrachtgever Flexpower personeelsdiensten schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemen met de arbeidskracht een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Flexpower personeelsdiensten tegen welk tijdstip de arbeidskracht de overeenkomst met Flexpower personeelsdiensten kan doen eigenen.
2. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 8 maanden na aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich en/of voor derden met de betrokken arbeidskracht aangaat, en die terbeschikkingstelling minder dan 8 maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever aan Flexpower personeelsdiensten een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt in ieder geval een naar rato resterend percentage van de werving –en selectiekosten, welke opdrachtgever normaliter verschuldigd zou zijn, indien de betrokken arbeidskracht, na bemiddeling van Flexpower personeelsdiensten, rechtstreeks in dienst zou zijn getreden bij opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Flexpower personeelsdiensten is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, respectievelijk voor geselecteerde arbeidskrachten, die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij er zijdens Flexpower personeelsdiensten sprake is van opzet of grove schuld.
2. Flexpower personeelsdiensten BV is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
3. Flexpower personeelsdiensten is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde arbeidskrachten zijn aangegaan, of welke op ander wijze door hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
4. De opdrachtgever vrijwaart Flexpower personeelsdiensten te alle tijden tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoerig der opdracht, zoals ook neergelegd in artikel 7: 658 BW (zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer).
5. De aansprakelijkheid van Flexpower personeelsdiensten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat Flexpower personeelsdiensten voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan 6 maanden, geld een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
Artikel 12. Goede uitvoering van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel de uitoefening van het toezicht of de leiding als mede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waarbij hij ten opzichten van zijn eigen werknemer gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel op zijn beurt aan derde ‘door te lenen’; dat wil zegge aan een derde ter beschikking stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoelt in artikel 7:691 Lid 6 BW.
Artikel 13. Garantie, veiligheid en vrijwaring
1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel werk laat verrichten zodanig in te richten en te onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord geen schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 Lid 4 BW, inhoudende dat hij die de uitoefening van zijn beroep of arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de lede 1,2 en 3 van dat wetsartikel.
2. De opdrachtgever zal aan Flexpower personeelsdiensten en ook aan het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel voor de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
3. De opdrachtgever zal het ingezette personeel betrekken bij de door opdrachtgever gehouden veiligheidsinstructies, al of niet periodiek door opdrachtgever georganiseerd, zonder dat de hiervoor benodigde arbeidsuren of kosten worden verhaald op het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeel.
4. Indien het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeelslid (leden) een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
5. De opdrachtgever zal aan het door Flexpower personeelsdiensten ingezette personeelslid (leden) vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a, b, en c genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van arbeidskracht. Indien het bedrijfsongeval tot dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
6. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Flexpower personeelsdiensten tegen alle afspraken ter zake vrijwaren.
7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde lid a t/m e.
8. De opdrachtgever is jegens Flexpower personeelsdiensten BV gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a t/m f onverkort na te komen en vrijwaart Flexpower personeelsdiensten ten alle tijden tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens de Flexpower personeelsdiensten geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings) rechten van Flexpower personeelsdiensten jegens de opdrachtgever.
Artikel 14. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
1. Indien de arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de werkzaamheden aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Flexpower personeelsdiensten te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Flexpower personeelsdiensten .
2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de werkzaamheden minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Flexpower personeelsdiensten per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgevers jegens Flexpower personeelsdiensten .
Artikel 15. Algemene schadevergoeding
Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeien uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Flexpower personeelsdiensten op de arbeidskracht is de opdrachtgever jegens Flexpower personeelsdiensten gehouden te vergoeden alle schade (inclusief met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Flexpower personeelsdiensten rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is.
Deze bepaling laat onverlet het recht van Flexpower personeelsdiensten eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.
Artikel 16. Betaling en gevolgen wanbetaling
1. De opdrachtgever is te allen tijden gehouden elke door Flexpower personeelsdiensten ingediende nota voor ingezette arbeidskrachten te voldoen binnen 7 kalenderdagen na verzending van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Flexpower personeelsdiensten zelf werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvergelijking.
3. Indien een nota van Flexpower personeelsdiensten niet binnen 7 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaand bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4. De in het bezit van Flexpower personeelsdiensten BV zijnde kopie van de door Flexpower personeelsdiensten verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
5. Reclames omtrent enige nota moeten binnen vijf kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Flexpower personeelsdiensten BV zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in aks buiten rechte-door wie ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Flexpower personeelsdiensten BV is ingeroepen respectievelijk de vordering door Flexpower personeelsdiensten ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
Artikel 17. Strekking voorwaarden
Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
Artikel 18. Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij arrondissement, waarin Flexpower personeelsdiensten is gevestigd.


Flexpower Personeelsdiensten
Edisonstraat 26a 001
6604BV Wijchen
Nederland


T.  +31(0)24-2042000
F.  +31(0)84-8826022


               Algemene voorwaarden
               Disclaimer
.
 
© FLEXPOWER Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu